Bangkok Don Mueang Airport, GUIDE: Free Wifi, Free bus, Maps, Tourist Sim, Money Exchange, ETC.

Bangkok Don Mueang Airport, GUIDE: Free Wifi, Free bus, Maps, Tourist Sim, Money Exchange, ETC.

Just landed at the airport On the right is the Information center This is the free Information center I was not able to use the free Wifi. So I need their help Free maps and other information are available here Feel free to take their help in case of any problem at this airport They […]

Read More

Tourism Means More in Nevada

Tourism Means More in Nevada

[Music] Tourism means discovering something new. Seeing smiling people out at the craps tables. Tourism is the lifeblood of our community. Tourism means people coming to our area to have a lot of fun. Filling our restaurant. Jobs in a small community. The opportunity to send someone away with a smile. Tourism means creating life […]

Read More

Tourism Means More in Nevada – 30 Second Spot

Tourism Means More in Nevada – 30 Second Spot

Tourism is the lifeblood of our community. Tourism means people coming to our area to have a lot of fun. I think the state has things that no other state has. And how great is that? People want to come to where we all get to live. There’s no other place like Nevada that has […]

Read More

IRC Round Table on EcoTourism

IRC Round Table on EcoTourism

ՁԱՅՆ ԿԱԴՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒՄ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնը՝ ի թիվս այլ միջոցառումների, պարբերաբար կազմակերպում է կլոր սեղան քննարկումներ՝ ամերիկյան շրջանավարտների մասնակցությամբ։ Այս անգամ մեր կլոր սեղան քննարկումը նվիրված է շրջակա միջավայրի պահպանմանը։ ՇՈՆ ՕՀԱՐԱ։ [ԽՈՍՈՒՄ Է ԱՆԳԼԵՐԵՆ] ՁԱՅՆ ԿԱԴՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒՄ։ Այս ձևաչափով հանդիպումների նպատակն է ԱՄՆ Պետքարտուղարության կողմից ֆինանսավորված կրթական ծրագրերի շրջանավարտների փորձի […]

Read More

Fernando de Noronha, Pernambuco, Brazil – Travel

Fernando de Noronha, Pernambuco, Brazil – Travel

Natural Paradise. Ecologic Sanctuary. These expressions are insufficient to describe the beauty of the Fernando de Noronha archipelago, located on the northeast coast of Brazil. It’s formed by 21 islands, islets and rocks that attract visitors from all over the world. Discovered in 1503 by Américo Vespucio, the archipelago was given by the Portugal’s king […]

Read More