‘Vinny’s Mom’s Surprise Dinner’ Official Sneak Peek | Jersey Shore: Family Vacation | MTV

‘Vinny’s Mom’s Surprise Dinner’ Official Sneak Peek | Jersey Shore: Family Vacation | MTV

– [Jenni] Oh, I think the house was cleaned. – [Mike] Yeah, it looks like it. – [Nicole] Oh, it smells clean. – [Jenni] No way! – [Mike] Oh wow. – [Vinny] Oh my God, what are you doing here? What the hell is my mom doing in the middle of the kitchen right now […]

Read More

Awesome Convertable Picnic Table / Bench Review

Welcome to Tomahawk DIY. Today I want to tell you about some picnic tables that I absolutely love and think they’re just really cool. We’ve had these for a little bit and they work great. These are from Lifetime, is the company. And there’s one special feature with them that makes them extra versatile. If […]

Read More

‘Girls’ Lunch’ Official Sneak Peek | Jersey Shore: Family Vacation | MTV

– Is this your first time in Miami? – No. I haven’t been here in like three years, but I love Miami. – Look at the drinks. – (bleep) it, let’s rage. – I don’t know what I want to drink. – I’m gonna get Sex in the Bathroom. That reminds me of Ron. (upbeat […]

Read More

✔ Minecraft: How to make a Picnic

How to make a Picnic Today, I’ll show you a decoration you can build all over your world! First, make whatever color and pattern picnic blanket you want. Now I’ll add the picnic basket, I came up with a design I’m pretty proud of! You’ll need to experiment a little with the placement of the […]

Read More

Is Pauly D’s Stalker Vanessa the Real MVP!? 😨 | Jersey Shore: Family Vacation | MTV

(dance music) – I wanna hear some hip hip this is Pauly D. (crowd cheering) – I’m about to rock it tonight. Yeah buddy. Who’s ready to get this party started right now? Make some noise. (crowd cheering) Let’s go. (dance music) – When Pauly’s up on the turntables, this party comes to life. Everybody […]

Read More

IRC Round Table on EcoTourism

IRC Round Table on EcoTourism

ՁԱՅՆ ԿԱԴՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒՄ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնը՝ ի թիվս այլ միջոցառումների, պարբերաբար կազմակերպում է կլոր սեղան քննարկումներ՝ ամերիկյան շրջանավարտների մասնակցությամբ։ Այս անգամ մեր կլոր սեղան քննարկումը նվիրված է շրջակա միջավայրի պահպանմանը։ ՇՈՆ ՕՀԱՐԱ։ [ԽՈՍՈՒՄ Է ԱՆԳԼԵՐԵՆ] ՁԱՅՆ ԿԱԴՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒՄ։ Այս ձևաչափով հանդիպումների նպատակն է ԱՄՆ Պետքարտուղարության կողմից ֆինանսավորված կրթական ծրագրերի շրջանավարտների փորձի […]

Read More